Zpracování povinností do systému PES

Zpracovávané povinnosti

Povinnosti, které primárně zpracováváme, jsou pouze veřejnoprávního charakteru (vyplývající z předpisů správního práva), nejsou zpracovávány předpisy trestního práva a dále povinnosti vyplývající ze soukromého práva.

Metoda výběru sankcionovaných povinností

Při zpracování každého konkrétního zákona vycházíme ze sankčních ustanovení. To znamená, že text sankce je nejdůležitějším vodítkem při hledání povinností, jelikož odkazuje na konkrétní povinnosti v těle zákona.

Co se týče sankce ukládané za porušení povinnosti, tak ta může mít více forem. Jako sankce nezapisujeme pouze pokuty v penězích, ale i jiné způsoby sankcionování. Například ztrátu určitého oprávnění, uzavření provozovny, propadnutí věci, zákaz činnosti atd.

Zpracovány jsou tedy všechny povinnosti, po jejichž nesplnění může správní orgán zahájit řízení, které může mít pro uživatele negativní dopad.

Metoda výběru nesankcionovaných povinností

Pro podání komplexního pohledu na problematiku zpracováváme i povinnosti, které neobsahují sankci. Jako samostatné povinnosti jsou zpracovány, pokud mají významný dopad na uživatele. Povinnosti pouze informativního charakteru, procesního významu nebo doplňující sankcionovanou povinnost zapisujeme do pole s názvem „Doplňující informace“ k povinnosti, se kterou věcně souvisí.

Nezpracovávané povinnosti

Povinnosti, nastávající při kumulativním splnění mnoha vzájemně se podmiňujících skutečností. Povinnosti, které souvisí s komplexní životní situací. Příkladem uvádíme insolvence, tato životní situace se týká celého právního odvětví a v systému bude v budoucnu řešena komplexně. Procesní povinnosti, povinnosti stanovující určitý proces. Pouze, pokud souvisí s jinou povinností, která je v PES zapsána, jsou uvedeny v doplňujících informacích k této povinnosti.